Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons logo

NNHs historie

NNH ble etablert som en selvstendig organisasjon 12.11.1994, og var resultat av en reorganisering av Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN). Det hadde en tid før dette vært stor uro i miljøet, ikke minst på grunn av NOU 1993:33, forslag til ny helsepersonellov. Denne foreslo et tilnærmet yrkesforbud for alternative behandlere, og mange tok konsekvensen av behovet for å samle kreftene. Også fra forvaltningen kom det klare oppfordringer til å samle miljøet, idet departement og Storting ønsket å ha kontakt med færre aktører. Det ble organisert kronerulling og SFNN fikk da anledning til å engasjere profesjonelle rådgivere, som blant annet å formulere en Handlingsplan/Kommunikasjonsstrategi.

Collegium Medicum Norge, Norsk Biopatforbund, Norsk Heilpraktikerforening, Norsk Zoneterapeut Forening og den norske avdelingen av Scandinavian Acupuncture Foundation stiftet NNH senhøstes 1994. Disse forbundene hadde noenlunde like formål og retningslinjer. Senere har flere grupperinger sluttet seg til; Norsk Aromaterapeut Forening, Aromaterapiens Hovedorganisasjon i Norge, Refleksologene, Polaritetsterapeutene. Når det gjelder organisasjonsarbeid innen alternativ behandling, representerer således NNH kontinuitet siden tidlig på 80-tallet.

I tillegg til at man i en liten og økonomisk svak bransje må samle kreftene, er hovedtanken bak NNH at de mange terapeutene som tilbyr flere behandlingstilbud i en og samme praksis, ikke skal måtte være medlem og betale kontingent i flere særforbund. I praksis er det få som bare benytter en behandlingsform. NNH har tatt konsekvensen av dette og valgt en organisasjonsstruktur som tar vare på de særegne fagidentitetene representert ved de ulike faggruppene. Samtidig har vi skapt en felles utdanningsidentitet gjennom de allmenndannende fagene som alle må ha uansett hvilke naturterapeutiske terapifag de enkelte velger som sine hovedterapifag. Dette skaper en organisasjon som er effektiv, mindre byråkratisk og med terapeuter som kan tilby behandlingsopplegg som er mangfoldig og differensiert.

NNH har i dag godkjenningsregler og fagkrav for en rekke ulike behandlingsformer, og det er stadig nye grupperinger som kontakter oss med tanke på NNH-godkjenning.

Hvorfor NNH?

NNH ble stiftet 12. november 1994. Forhistorien var at en del organisasjoner en tid hadde samarbeidet i Sentralrådet for Norske Naturterapeuter SFNN, ledet av lege Heiko Santelmann. Senhøsten 1993 kom NOU 1993:33 Helsepersonells rettigheter og plikter, utkast til lov med motiver. Denne foreslo at alternative behandlere ikke skulle ha lov til å tilby sine tjenester der hvor skolemedisinen hadde tilbud om behandling eller lindring. Ikke rart det ble reaksjoner! Myndighetene ble nedringt og ga bransjen klar beskjed: Dere må samle dere slik at vi får færre aktører å forholde oss til! Dette ble tatt alvorlig i SFNN, og en arbeidsgruppe på tre ble etablert; Fride Aasen som da ledet SFNN, leder Terje Varpe og forretningsfører Sigrun Kirkeberg Hansen fra Collegium Medicum Norge (CMN). SFNN samlet inn tilstrekkelig midler til å engasjere profesjonelle rådgivere. Valget falt på Konsensus Kommunikasjon KK, hvor Pål Atle Skjervengen og Kjell Terje Ringdal ble «våre menn». Vi hadde utallige møter, arbeidet sent og tidlig med å drøfte ulike temaer, skrive utkast og søke felles løsninger for å kunne legge disse frem for SFNNs organisasjoner. SFNN var imidlertid tungrodd, og Aasen erfarte at det var for lang avstand fra SFNNs styre til styrene og enkeltmedlemmene i de ulike organisasjonene. Hun gikk derfor etter hvert inn for å etablere en ny og enklere organisasjon som kunne erstatte SFNN.

Stiftelsen

En maraton var over ved at NNH ble stiftet 12. november på Håndverkeren i Oslo. Vi var glade, takknemlige og rørt over å få dette til, vi brettet opp ermene og gikk løs på oppgavene som lå foran oss. Nå skulle det som var vedtatt og planlagt, settes ut i livet. Fem av SFNNs medlemsorganisasjoner valgte å gå inn i NNH, og flere er kommet til siden. Fride Aasen fant egnede kontorlokaler i Drammensveien 16 (nå Ibsens gate), lokalene ble overtatt 1.12.1994, det var to kontorer, lager og et møterom. Vi kjøpte brukte veggreoler og nytt datautstyr, Sparebanken NOR ga oss arbeidsbord og reoler, medlemmer kom med møtebord og stoler, kaffetrakter, gardiner, noen monterte skap osv. osv. En skikkelig dugnad!

NNH fikk allerede fra starten av den struktur vi ennå har. Alle er direkte medlemmer. Det har vist seg å være en robust og egnet organisasjonsform ved at sentralstyret og administrasjonen tar seg av administrative og utadrettede saker, og faggruppene arbeider med faglige oppgaver. Vedtektene er gjennom årene jevnlig justert, men man kan i dagens vedtekter lett kjenne igjen de første fra 1994.

Terje Varpe ble NNHs første leder, Aasen nestleder, undertegnede generalsekretær. Vi har helt fra starten hatt et heltidssekretariat. Dette har vært helt nødvendig for å kunne ha kapasitet til alle arbeidsoppgavene som ligger til en tverrfaglig organisasjon. Vi har gjennom årene også hatt mange dyktige tillitsvalgte som har vært stabile og sørget for kontinuitet.

Ansvarsforsikringen fra CMN ble videreført. I 2006 ble det etablert obligatorisk ansvarsforsikring også for studenter, begrenset til utdanninger som NNH har godkjenningsregler for. NNHs ansvarsforsikring for pasienter har løpt siden 1981, uten at det har vært en eneste sak.

De første årene var preget av å få organisasjonen til å fungere godt. Det var en utfordring å få mange ulike grupper til å handle samlet og tenke helhet. Men det var også tid til annet enn indremedisin. Det er viktig å huske at hele bransjen var preget av en stor usikkerhet i og med forslagene i NOU 1993:33. Vi måtte ut og vinne tillit!

Nytt lovverk

Helsepolitisk seminar ble arrangert allerede 31.10.1995, med solid økonomisk støtte fra Helsedepartementet. Hensikten var å informere om hva naturmedisin er, forholdene i enkelte andre land, status vedrørende forskning og hvem organisasjonene i Norge er. Stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken (SV) innledet seminaret. Sortåsløkken var en god og konstruktiv støttespiller å samarbeide med. Ekspedisjonssjef Øyvind Sæbø orienterte om Helsedepartementets videre arbeid med alternativ medisin. Vi erfarte at seminaret bidro til at mange fikk mer tillit til og kunnskap om bransjen.

Referansegruppa og Aarbakkeutvalget

I april 1996 hadde Helsedepartementets Referansegruppe sitt første møte. NNH hadde sin naturlige plass der. Referansegruppa forberedte det som senere ble Aarbakkeutvalget, dets mandat, sammensetning mv.

Aarbakkeutvalget ble oppnevnt april 1997 av daværende helseminister Gudmund Hernes. Britt Untiedt Bjørgan (nå Britt Hertzberg Untiedt) representerte NNH og naturterapeutene på en utmerket måte. Hennes kunnskaper, erfaring og ikke minst fighteregenskaper bidro sterkt til at NOU 1998;21 Alternativ medisin ble et godt grunnlag for videre arbeid. Mot slutten av utvalgsarbeidet ble det arrangert en åpen høring for utvalget, den 27.10.1997. En arbeidsgruppe arbeidet med høringen, i denne gruppen var NNH representert ved Sigrun Kirkeberg.

I november 2009 ble styreleder John Petter Lindeland invitert til Tromsø i anledning av 10 årsmarkeringen av Aarbakkeutvalgets utredning. Lindeland holdt – som eneste inviterte bransjerepresentant utenfor utvalget – et innlegg under markeringen. Politikkutvikling etter Aarbakkeutvalget – grøftekøyring eller himmelstige?

Ny helsepersonellov

NNH gjorde et stykke arbeid i Stortinget i forbindelse med Ot.prp. nr 13 (1998-99). Vårt hovedanliggende var å hindre at en beskyttet tittel skulle føre til at også metoden beskyttes. Dette fikk vi gehør for, og Helsepersonelloven representerer ingen slik trussel for naturterapeutene.

Merverdiavgift på alternativ behandling

Innføringen av tjenestemoms ble varslet i statsbudsjettet for 2001. Det var en kraftig nesestyver. NNH besluttet (igjen) å engasjere Konsensus Kommunikasjon AS (KK) i en momskampanje. Mange medlemmer, flere leverandører og andre bidro økonomisk, og det kom inn et stort beløp. En strategi for det politiske arbeidet ble lagt og fulgt opp i samarbeid med KK, og det ble samlet inn 15 000 underskrifter som ble levert Stortingets finanskomite. NNH var i møte i komiteen høsten 2000 sammen med YS’ Bjørn Tore Stølen og argumenterte imot tjenestemoms på alternativ behandling. Med iherdig arbeid av flere aktører ble en etter en av terapiformene fritatt fra mva-plikten i de etterfølgende år. I 2003 besluttet Finansdepartementet å frita en rekke behandlingsformer fra mva-plikten, men først da fritaket ble knyttet til registrering i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund, kunne alle våre medlemmer etter hvert unngå å måtte betale 25% mva. Ordningen gjorde i første omgang livet enklere for mange terapeuter og deres pasienter, men på sikt viste den seg å ha uheldige sider.

Lov om alternativ behandling

Loven trådte i kraft 1.1.2004. Det var stor spenning knyttet til hva Stortinget ville vedta. Da vi fikk summet oss, så vi at loven beskytter pasienten ved at alternative behandlere ikke kan behandle alvorlig sykdom, men alternative behandlere kan likevel behandle pasienter med alvorlig sykdom så lenge hensikten er å styrke pasienten og/eller lindre bivirkninger. Lovgiver vil sikre at pasienter får den behandling som helsevesenet mener er best og riktig. Dette er en lov vi lever godt med.

Det er to forskrifter knyttet til loven, en om markedsføring og en om Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund  Bransjen hadde en felles forståelse, både gjennom rettslige og utenomrettslige tiltak initiert av Aarbakkeutvalget, at dette var intensiver for å skape en mer profesjonell bransje. Både NNH og Saborg ble aktive aktører i dette arbeidet. Til å begynne med virket Registerordningen etter hensikten inntil et avslag i direktoratet ble anket til Helsedepartementet, som måtte la en stor gruppe terapeuter registrere seg, selv om disse langt fra hadde fagkrav som var relevante for den behandlingen de tilbyr. Etter dette er registerordningen blitt en skygge av hva den skulle være, og ikke i henhold til de intensjoner som er nedfelt i forarbeidene til lov og forskrifter. NNH har derfor i flere år arbeidet hardt for at det skal knyttes konkrete fagkrav til registerordningen, og i jubileumsåret er både Forbrukerombudet og Nafkam klare på at det må knyttes konkrete fagkrav til registeret, i første rekke i medisinske fag og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon, Samfunn), for å ivareta pasientsikkerheten.

I forbindelse med at Stortinget vedtok Lov om alternativ behandling, ble det også vedtatt flere utenomrettslige tiltak, herunder opprettelsen av Saborg, Nafkam og Nifab. Helsedepartementet ønsket også å utrede noen utdanninger innen alternativ medisin. En av disse var homøopati, og ei arbeidsgruppe ble oppnevnt i 2003 av Sosial- og helsedirektoratet. John Petter Lindeland representerte NNH der. Arbeidsgruppa la frem sin rapport i oktober 2004.

Medlemskap i YS

Den 1.7.1996 ble NNH tatt opp som medlem i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS. Dette representerte en viktig anerkjennelse av NNH, vi fikk erfarne rådgivere og talspersoner i det politiske arbeidet og vi flyttet i februar 2004 våre kontorer til YS-bygget. I 2009 måtte vi av økonomiske årsaker velge mellom å betale YS-kontingent eller SABORG-kontingent. Vi valgte da det siste, ut fra det faktum at vi da var langt mer erfarne i politisk arbeid og kjent i det politiske miljø, og fordi SABORG var og er et viktig forum. Utmeldingen fra YS fra 1.1.2010 førte til at vi i etterkant flyttet kontoret til Skippergata 9, hvor vi fortsatt holder til.

Kreftforeningens Rådgivende utvalg for komplementær behandling

Sigrun Kirkeberg representerte NNH i dette utvalget, som ble oppnevnt i 1998 etter at krefter i bransjen en stund hadde arbeidet for at det skulle etableres en alternativ kreftforening. Planen om en alternativ kreftforening ble skrinlagt da Kreftforeningen viste vilje til også å sette alternativ medisin på dagsorden og øremerket en million kroner til forskning på alternative behandlingsmetoder. Kirkeberg samarbeidet godt i utvalget med Else Egeland fra Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin SFA og nå avdøde redaktør i Vi og Vårt, Lita Heiding. Heiding hadde god politisk teft og var for øvrig en intens pådriver for å få etablert NNH. Kreftforeningens komplementærutvalg døde hen etter noen år etter at ny styreleder og generalsekretær tiltrådte i Kreftforeningen.

Andre organisasjoner

NNH har ofte samarbeidet med andre organisasjoner når det har vært hensiktsmessig å forene krefter for å nå et felles mål eller støtte hverandre. Dette har først og fremst foregått gjennom Saborg og gjennom fellesarrangementet Nordisk Naturmedisinsk Fagkongress. Kongressen er blitt et årlig arrangement på Sundvolden siste helga i oktober.

Helsekostbransjens hovedorganisasjon HH

NNH var en ung organisasjon da vi ble bedt om å bidra innen organisasjonsarbeid i helsekostbransjen. Det er tre ben naturterapien står på; utdanningene/skolene, organisasjonene/terapeutene og helsekostbransjen som leverandør av viktige terapeutika. Det var derfor naturlig å takke ja til invitasjonen. Kirkeberg ble valgt inn i styret, og etter hvert ble NNHs administrasjon sekretariat for HH. HH bidro med en del av Kirkebergs lønn. Bakgrunnen for opprettelsen av HH var et voksende behov for å etablere et korrektiv til etablerte helsekostaktører. Bransjen var sterkt splittet, store økonomiske interesser var involvert. HH fikk gjennom sitt arbeid til at en samlet bransje etter hvert kunne konsentrere seg om kvalitetssikring av produktene og informasjon til publikum. Etter noen år ble HH avviklet i forvissning om at man var i mål.

SABORG

SABORG ble stiftet 3. november 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene med grunnlag i Ot.prp. 27, 2002-2003 Om lov om alternativbehandling av sykdom mv.
SABORGs medlemsorganisasjoner er utøverorganisasjoner innen alternativ behandling. SABORG jobber for videre utvikling og kontinuerlig kvalitetsheving innen alternativ behandling. Gjennom fokus på organisasjonsutvikling, standardisering, faglig utvikling og utdanning for utøvere og deres utøverorganisasjoner, vil SABORG bidra til styrket pasientsikkerhet og økt kvalitet innenfor den alternativmedisinske sektor. Viktige element i arbeidet med pasientenes sikkerhet er tilrettelegging for tilstrekkelig informasjon både om de alternative behandlingsformene og pasientenes rettigheter og klageadgang. SABORG har lagt ned et betydelig arbeid i utredning av retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling. Foreløpig har det ikke vært mulig å finne frem til en finansieringsløsning for et slikt organ.
SABORG har fokus på forskning og tilrettelegging for forskning på alternative behandlingsformer, og har i denne sammenheng et samarbeid med NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin).
Helt siden etableringen av SABORG, har NNH vært representert i arbeidsutvalget (AU), bortsett fra en periode. Representantene har vært Terje Varpe, John Petter Lindeland og Trine Hamnvik. I det siste har sammenslutningen hatt fokus på utvikling av fagstandarder for sektoren.
Kilde: www.saborg.no

Internasjonalt arbeid

NNH er medlem av flere internasjonale organisasjoner, og fagrepresentanter reiser jevnlig til kongresser og konferanser. Mest aktive har vært faggruppene i akupunktur, homøopati og soneterapi. NNH er kommet langt i å utarbeide dokumenter som beskriver fagstandarder i ulike terapifag, og vi opplever derfor at vi har mye å bidra i slike sammenhenger, samtidig som vi får viktig informasjon om forholdene i andre land.

Freie Heilpraktiker

Medlemskapet i Freie Heilpraktiker ble videreført fra CMN. FH hadde vært en god kontakt å ha midt inne i EU, spesielt siden HP-lovgivningen den gang var – og fortsatt er – relevant å se til. Se www.freieheilpraktiker.com

Nordisk SamarbeidsKomite for komplementær og alternativ medisin

Svenske KAM (Komiteen för Alternativ Medicin) v/Susanne Nordling tok i mars 2009 initiativ til NSK ved å inviterte representanter for NNH og tverrfaglige organisasjoner fra øvrige nordiske land til et møte i Globen i Stockholm. NSK ble formelt stiftet i ærverdige Børsen i København 14. mars 2000 med NNH-representantene Nils Erik Volden og Terje Varpe til stede. I forbindelse med stiftelsesmøtet ble NSK invitert til et lunsjmøte i det danske Folketing med folketingsrepresentanten Birthe Skovgaard. NSK-samarbeidet har fortsatt siden, med ett til to årlige møter. Terje Varpe har skrevet NSKs Handlingsplan. Møtene er intense med informasjonsutveksling og assistanse til hverandre ved behov. De blir ofte holdt i sammenheng med ECHAMP-møtene, idet NSK er Corresponding member i ECHAMP (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicine Products). På denne måten møter man også andre aktuelle aktører i bransjen. I november 2012 var NSK-møtet deltakere ved EUs Cambrella’s Final Conference, hvor Jarle Aarbakke holdt åpningstalen. Cambrella involverer et konsortium av 16 akademiske forskningsinstitusjoner fra 12 europeiske land samt 12 organisasjoner som representerer ulike interessegrupper innen feltet alternativ medisin.
Se www.nsk-cam.org

Spania og Sverige

John Petter Lindeland ble invitert til i Spania i 2006 for å presentere NNH-modellen og det norske alternative landskapet for FENACO, Federacion Espanola de Profesionales en Naturopatia. I 2009 ble han invitert til Stockholm av Miljøpartiet de Grøna for igjen å presentere NNHs organisasjonsmodell, som ble godt mottatt og omtalt som «den norske modellen».

Grunnlagsarbeidet må gjøres internt

Kommunikasjonsstrategi/Handlingsplan

Vår første Kommunikasjonsstrategi ble ferdigstilt av Konsensus få dager etter stiftelsen i 1994. Denne inneholdt en oppsummering av arbeidet som Konsensus Kommunikasjon KK hadde utført og koordinert gjennom 1994, med utfordringer, tiltak og mål for den nye organisasjonen. Handlingsplanen er senere revidert to ganger av NNHs strategiutvalg. Dokumentet omhandler flere strategiske temaer og er veiviser for NNHs arbeid.

Utdanningsdokument

Allerede i 1995 var det tanker om det som etter hvert er blitt NNHs Utdanningsdokument. Det var senere strategiutvalget som utarbeidet dokumentet, med John Petter Lindeland ved tastaturet. Dokumentet ble vedtatt på landsmøtet i 2004. Det ble sendt til bl.a. Utdannings- og forskningsdepartementet til info, og vi fikk – svært overraskende – et brev derfra som bl.a. sier «Departementet takker for oversendelsen og vil med dette berømme Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon for det arbeid som er gjort, samt uttrykke tilfredshet med at organisasjonen selv tar spørsmålet om skolenes markedsføring av sine studietilbud på alvor».

Dokumentet omhandler de allmenndannende fagene som alle terapeutmedlemmer må ha: medisinske fag, VEKS-fag og Naturmedisinsk grunnutdanning. I tillegg kommer fagretningslinjer i de enkelte behandlingsformer. For mer info om Utdanningsdokumentet se

Fagretningslinjer

Det er utarbeidet fagretningslinjer for flere av de behandlingsformene vi har godkjenningsordning for.

Samarbeid med skolene og NOKUT

Å profesjonalisere utøverne har vært vår viktigste oppgave gjennom 20 år. Skolene har vært delaktige i denne prosessen gjennom flere skoleseminarer og annen kontakt. Vedtakene om utdanningsnivå og tilhørende krav som NNH har gjort, er fulgt godt opp av skolene. Vi har også et godt og mangeårig samarbeid med NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). I forbindelse med våre skoleseminarer har både NOKUT og departementet deltatt.

Nordisk Naturmedisinsk Fagkongress, messer, markedsføring

Gjennom årene har vi arrangert eller deltatt på ulike messer og seminarer for å informere om NNH både til terapeuter og pasienter. Nordisk Naturmedisinsk Fagkongress på Sundvolden ble arrangert første gang i 2005 og har siden vært et årlig arrangement. Kongressen arrangeres nå i samarbeid med Norsk Forening for Helhetsmedisin og Norske Homeopaters Landsforbund. Se www.kongresspartner.no

Landsmøter

Landsmøter har vært avholdt hvert år til og med 2002, da ble det vedtatt å gå over til toårsperioder. Dette sparer oss for mye arbeid. Etter landsmøtet har det vært arrangert seminar for tillitsvalgte. Disse gir en god anledning til å samle alle tillitsvalgte og informere om organisasjonen, hvordan vi arbeider, hva vi til enhver tid arbeider med samt drøfte ulike temaer og oppgaver.

Naturterapeuten og nettsider

Naturterapeuten er NNHs medlemsblad, og første nummer kom ut tidlig i 1995. Bladet sendes alle medlemmer, abonnenter, stortingsrepresentantene, en rekke aviser og tidsskrifter samt nøkkelpersoner i bransjen og forvaltningen. Bladet gir informasjon til medlemmene, det inneholder både faglig stoff og fagpolitikk, og det brukes i verveøyemed, på messer og lignende.

Nettsiden gir mer løpende info om ulike aktiviteter og hendelser, det sendes ut hyppige nyhetsbrev. Se www.nnh.no

Regnskap og revisjon

I de første årene etter stiftelsen førte generalsekretær regnskapet og en intern kontrollkomite kontrollerte dette. Siden fikk vi et medlem til å føre regnskapet, og etter hvert ble Økonomipartner Sandefjord (nå Visma) engasjert til dette arbeidet. Da YS-medlemskapet var et faktum, engasjerte vi YS-sekretariatets interne regnskapsfører og YS’ revisor, KEP Finans, senere Nitschke AS. Vi har i noen år hatt Visma Gran som regnskapsfører og Nitschke revisor. I tillegg har vi intern kontrollkomite. Fra 1.1.15 er Baltzeberg Regnskap i Sandefjord vår regnskapsfører, og vi foretar nå også all fakturering selv.

Administrasjonen

I jubileumsåret er det 1,9 årsverk som arbeider fast i administrasjonen. Generalsekretær 100%, styreleder 50% og sekretær 40%. Redaktør og nettredaktør har også fast godtgjørelse.

Jubileumsfeiringer

10 år

NNH var 10 år i 2004, jubileet ble behørig feiret av medlemmer og inviterte gjester på Voksenåsen kurs- og konferansesenter, høyt over Oslo.

20 år

I 2014 ble NNHs første 20 år feiret, og den største markeringen i den sammenheng var jubileumsmiddagen på Sundvolden 25. oktober, med god mat, taler og utdeling av æresmedlemskap til fem personer. To av disse er mangeårige medlemmer; Fride Elisabeth Aasen og Turid Jacobsen. De er begge trofaste slitere som representerer langsiktig og målrettet arbeid. Tre kom utenfra, og de har alle har bidratt til at bransjen har en god lovregulering og at alternative behandlere har gode arbeidsvilkår i Norge. Disse er Dagfinn Høybråten, Jarle Aarbakke og Vinjar Fønnebø. Mer fra jubileumsfeiringen og talene her: Naturterapeuten nr 4 2014

Det er grunn til å takke jubileumskomiteen som gjennom mange møter og god planlegging bidro til en verdig feiring.

Naturmedisinsk antologi ble utgitt i forbindelse med jubileumsfeiringen. Den består hovedsakelig av tidligere publiserte artikler fra Naturterapeuten. Redaktører var John Petter Lindeland og Gunnar Pedersen.

Takk igjen!
Det er mange årsverk som er lagt ned for NNH av våre tillitsvalgte og ansatte. Mange har trukket sammen, og ved markeringen av NNHs første 20 år er det grunn til å se seg tilbake og være stolt av det vi har fått til! Det har vært arrangert kurs, seminarer, kongresser, møter m.v., det er utarbeidet fagretningslinjer og annen viktig dokumentasjon. Disse dokumentene er kanskje vår viktigste «kapital». Godkjenningskomiteen kan nevnes: her er det gjennom årene gjort utrolig mye arbeid – som er usynlig for de fleste. Det samme gjelder redaksjonen som leverer Naturterapeuten, nettsiden vår og nyhetsbrev. Og faggruppene, strategiutvalget, etisk råd, det kunne bli ei lang liste. Det er god grunn til å takke alle. Uten denne dugnadsånden ville vi ikke vært der vi er i dag. Og, jeg vil våge å påstå at uten NNH ville bransjen vår ikke vært der den er i dag.

Mars 2015

Sigrun Kirkeberg
generalsekretær NNH

NNH Forfatter