NNHs etiske råd

Alle NNH-godkjente terapeutar pliktar å halda seg til NNH sitt etiske regelverk vedteken av vårt landsmøte. Oppslag om pasientane sine rettar med omsyn til å klaga på behandling, skal vera lett synlege eller framkoma i anna informasjon. Klagen kan enten sendast direkte til eit av medlemma i rådet eller til administrasjonen.

Rådet pliktar å vera upartisk og eventuelt innhenta utfyllande informasjon til si behandling av klagesaker. Dersom klagaren meiner seg behandla medisinsk uforsvareleg, eventuelt ha teke skade av behandlinga, er dette i tilfelle også ei sak for fylkeslegen/helsetilsynet.

Utdrag frå NNH sine vedtekter

§ 14 Etisk råd

14.1
Etisk råd skal fremme naturterapeuters etiske standard i samsvar med gjeldende lovgivning, NNHs vedtekter og etiske regler.

14.2
Rådet skal avgi uttalelse om etiske spørsmål som bringes inn for rådet av sentralstyret, medlem i NNH eller pasient(er). Rådet skal være upartisk og skal om nødvendig innhente utfyllende informasjon til sin behandling av saken.

14.3
Ved behandling av klage, har innklaget medlem rett til å møte i rådet. Før rådet avgir uttalelse, skal innklaget medlem uansett gis anledning til å svare skriftlig på klagen.

Viser elles til Etiske regler for NNHs medlemmer – sist endret på landsmøtet 2014 (se vedlegg).

Representantar i rådet: