NNHs faggrupper

Dei ulike faggruppene er fundamentet i NNH sin organisasjonsstruktur og har som hovudmål å hegna om og utvikla dei ulike naturterapeutiske terapifaga. I NNH sine vedtekter er kvar faggruppe plikta til å utarbeida fagretningslinjer i sine respektive terapiformer. Desse vil så danna grunnlaget for søknad om godkjenning av studieplanar ved utdanningsinstitusjonar og seinare individuelle søknadar om terapeutmedlemskap.

Organisatorisk er ei inndeling i faggrupper, i staden for meir eller mindre autonome underorganisasjonar, fordelaktig ved at det skapar mindre byråkrati og gjer at tida frå idé til handling og vedtak blir vesentleg kortare. NNH har som mål at dei fleste faggrupperingar er representert i sentralstyret. Inndeling i faggrupper er også ei forutsetning for å ha kontakt med internasjonale naturterapeutiske fagorganisasjonar som driv med utvikling av fagstandarar i dei ulike faga.

NNH har valt ein organisasjonsstruktur som integrerer og tek vare på dei særeigne fagidentitetane representert ved dei ulike faggruppene.  Samstundes har vi skapt ein felles utdanningsidentitet gjennom dei allmenndannande faga som alle må ha uansett kva naturterapeutisk terapifag den einskilde vel som sine hovudterapifag. Dette skapar ein organisasjon som er effektiv og mindre byråkratisk og terapeutar som kan tilby behandlingsopplegg som er mangfaldig og differensiert.

Aktiviteten i dei ulike faggruppene kan variera frå tid til anna. NNH sin administrasjon vil likevel alltid sørgja for å ha tilgjengelege kontaktpersonar som er med på å oppretthalda kontinuiteten og kan vera hjelpsam med informasjon. Ta elles kontakt med NNH sin administrasjon.

Faggruppestyre og kontaktpersonar

Her finn du ein oversikt over kven som sit i dei ulike faggruppestyrene eller er kontaktpersonar, samt lenker og anna informasjon som er av spesiell interesse for medlemmene av faggruppene.

Leiter du etter meir informasjon om dei ulike terapiformene?  Sjå terapier i NNH

Akupunktur

Faggruppestyre:

Nyttige lenker:
ETCMA - European Traditional Chinese Medicine Association
Paraplyorganisasjon for organisasjoner som representerer ulike europeiske organisasjoner innen TCM.

WFAS - World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies
Arbeider for fremje av tradisjonell kinesisk medisin (TCM), utvikling av utdanningstandarar, stimulerar til forsking og for auka aksept av TCM.

Svenska Akupunkturförbundet
Informasjon om akupunktur i samsvar med tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Sida er myntet på allmeneheten, forbundets medlemmer og studenter.

Jeremy Ross
Combining Western Herbs and Chinese Medicine

Bonghan Channels in acupunkture:
A group of Korean researchers have rediscovered threadlike microscopic anatomical structures that correspond with the layout of traditional acupuncture meridians or channels.
Artikkel i Acupuncture Today
Bonghan Channels på YouTube

Biopati

Faggruppestyre:

 • Fride Elisabeth Aasen (leder), naturterapeut MNNH reg.
  E-post: frideaas@online.no
  Telefon: 66 98 04 90 / 911 73 933
 • Maria Hauge, biopat MNNH reg
  E-post: maria@biopatabm.no
  Telefon: 990 28 416
 • Ånund Susort, biopat MNNH reg
  E-post: aanund@susort.no
  Telefon: 456 08 264

Fytoterapi

Kontaktperson:

Heilpraktiker

For tiden ingen kontaktperson

Nyttige lenker:

Freie Heilpraktiker
Ettersom Tyskland gjennom heilpraktikarlovgjevinga har lengst erfaring i Europa med offentleg regulering av naturterapi, har det vore naturleg for NNH å ha kontakt med eit av dei større forbunda som organiserar denne yrkesgruppa.

Fachverband Deutscher Heilpraktiker

Helhetsterapi

Kontaktperson:

Holistisk hesteterapi

Kontaktperson:

 • Kari Steinhovden, holistisk hesteterapeut MNNH
  E-post: hest@tilstede.info
  Telefon: 33 39 03 33 / 909 54 393

Homøopati

Kontaktperson

Nyttige lenker:
Aude Sapere online
Artikler, kasus og lenkeoversikt som omhandler homøopati.

NHPF - Norsk Homøopatisk Pasientforening

SHZ - Stiftung Homöopathie-Zertifikat
Die Stiftung Homöopathie-Zertifikat (SHZ) wurde 2003 gegründet und ist eine gemeinnützige, von Einzelinteressen unabhängige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

Symptomen-lexikon der materia medica

Symptomensuche
Her kan du leggja inn stikkord, og få opp forslag til symptomformuleringa direkte frå den homøopatiske prøveprotokollen. Både materia medica i Kroniske sjukdomar og Materia Medica Pura av S. Hahnemann er lagt inn her.

Våge å vite
Våge å vite at homøopati er Erfaringsmedisin og ikke Naturmedisin.

(Vedlegg: Faglige og etiske grenser for terapeutisk verksemd fra NT 4 2008 ikke lastet opp)

Kinesiologi

Kontaktperson:

 • Inger Tårland Olsen
  Naturterapeut MNNH reg.
  Kinesiolog DNKF
  E-post: inger@perlaa.no
  Telefon: 481 10 618

Kopping

Kontaktperson:

 • Bente Gulli, naturterapeut MNNH reg
  E-post: bente@helifly.no
  Telefon: 33 36 66 69 / 917 32 476

Kraniosakralterapi

Interimstyre:

2016 arrangerte interimsstyret en kraniosakralkonferanse, se konferansen facebook side.

Siden 2010 har NNH hatt egne fagretningslinjer for kraniosakrale terapiformer.

Artikler fra Naturterapeuten:

Kraniosakralterapiens historie
Del 1: Osteopati i kranie-området
Hvordan har den myke, men fyptvirkende kraniosakralterapien utviklet seg? Historien begynner med Sutherlands utvidelse av de osteopatiske teknikkene til å inkludere kraniets knokler, via Upledgers forskning på Sutherlands metoder, til dagens mangfold av kraniosakrale terapiformer.

Del 2: En selvstendig terapiform
Her beskrives hvordan metodene for å behandle kraniet har utviklet seg i to retninger innen osteopatien, biomekanisk og biodynamisk. Den biomekaniske konsentrerer seg om hvordan knoklene mekanisk beveger seg, den biodynamiske forsøker å komme i kontakt med dypere krefter, en slags intelligens i livet selv.

Naturmedisinsk aromaterapi

Faggruppestyre:

Faggruppestyret i naturmedisinsk aromaterapi - FSNAT - ønsker et godt og tett samarbeid med alle våre medlemmer. Informasjon om faglige kurs og seminarer blir sendt aromaterapeutene pr. brev og blir også annonsert i Naturterapeuten og på nettsidene til NNH.

FSNAT søker ferdig utdannede aromaterapeuter, gjerne med erfaring, til styrearbeid i faggruppen for aromaterapi. Vi trenger flere hender å dele arbeidet på.

Kontakt gjerne en av oss i styret for en uformell prat om hva vi arbeider med i faggruppen. Ønsker vi aromaterapeuter en fremtid og et aktivt faglig forum, bør flere medlemmer melde seg så snart som mulig.

Hjertelig velkommen til FSNAT!

Nyttige lenker:
Aromaterapeut på utdanning.no
NAHA - National Association for Holistic Aromatherapy (USA)
IJCA - The International Journal of Clinical Aromatherapy

Aromaterapi innen institusjon og palliativ behandling
Artikkel fra Naturterapeuten nr. 3/2008

Positive Health Online
All you need to know about living a healthier life.

Naturmedisinsk ernæringsterapi

Kontaktpersoner:

Naturmedisinsk muskelterapi

Kontaktperson:

Polaritetsterapi

Kontaktperson:

 • Gunnar Pedersen, polaritetsterapeut MNNH
  E-post: gunnarp@online.no
  Telefoner: 22 26 41 48 / 922 02 990

Refleksologi

Kontaktperson:

 • Siri Elisabeth Brøndelsbo, refleksolog MNNH reg.
  E-post: broendelsbo@yahoo.no
  Telefoner: 22 22 84 50 / 934 49 802

Rosenmetoden

Kontaktperson:

 • Einar Amundsen, naturterapeut MNNH reg.
  E-post: einar.amunds@gmail.com
  Telefon: 958 33 841

Soneterapi

Faggruppestyre:

 • Anne-Mette Eriksen Hjemaas, soneterapeut MNNH
  E-post: ameriksen@h-nett.no
  Telefon: 920 36 686
 • Karin Kvamme, soneterapeut MNNH reg.
  E-post: post@soneterapien.no
  Telefon: 476 69 946

Forskningsartikler - refleksologi/soneterapi
En artikkelserie i fire deler som tidligere har vært publisert via RiENs nyhetsbrev -  Reflexology in Europe Network - i 2011/2012 av Tracey Smith, UK og Leila Eriksen, DK. Les forskningsartikkelen

Nyttige lenker:
NRN - Nordic Reflexology Network
Arbeider mot same mål som RIEN, men innanfor eit nordisk perspektiv.
NRNs Facebook-gruppe

RIEN - Reflexology in Europe Network
Hovudmålet er utvikling av utdanningstandardar innan soneterapi/refleksologi, stimulera til forsking og påverka styresmakter i dei europeiske landa slik at soneterapi/refleksologi blir ein akseptert terapiform i framtida . Frå NNH er det deltakarar frå våre faggrupper innan soneterapi og refleksologi som deltek på dei årlege møtene.

Nyttige soneterapiplansjer av Terje Varpe og Terje Horpestad selges i NNHs nettbutikk

Terapeutisk healing

Kontaktperson:

Øreakupunktur

Kontaktperson:

Faggruppekoordinator