Allmenn naturterapi - ny terapinemning/fagidentitet i NNH | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.04.2012
Allmenn naturterapi - ny terapinemning/fagidentitet i NNH

   
Helsedirektoratet godkjende i brev av 3.2.2012 NNH sin søknad om registreringsrett for terapinemninga Allmenn naturterapi. Sentralstyret si grunngjeving for å etablera denne nye terapinemninga/fagidentiteten, er at NNH i den seinare tida har fått inn mange søknadar som fell mellom alle stolar i godkjenningssystemet.


Døme her kan vera terapeutar som har teke ei rekkje kurs/utdanningar frå lang tid attende og drive heildagspraksis i mange år og aldri vore organisert – til heilpraktikarar frå Tyskland med solid og allsidig grunnutdanning innanfor den naturmedisinske tradisjonen. Dei fleste manglar tilstrekkeleg timar i dei spesifikke terapifaga.
 
Nokre skuler tilbyr også utdanningar der sambruk/samhandling av diagnoseverktøy og terapifag er sentrale element.
 
Det er viktig at NNH er på høgde med kva som er realiteten i utdanningsfeltet og skapar ordningar som er tilpassa desse. I  denne samanhengen er det også viktig å setja eit høgt krav til slike utdanningar, slik at dette ikkje blir oppfatta som meir lettvinte vegar til godkjenning. Feltet treng både naturmedisinske allmennpraktikarar og spesialistar innan ulike terapifag.
 
Utdanning
Undervisninga i terapifaga/diagnoseverktøy og teoretisk grunnlag må danna ein logisk og faglig heilskap slik at kandidaten blir i stand til å velja individuelle behandlingsstrategiar for den einskilde pasient. Utdanninga i dei ulike terapifaga skal ha eit nivå som ivaretek pasienttryggleiken. Målet for behandlinga er å støtta kroppens sjølvregulerande system ved blant anna å  inska ytre og indre belastningar, stimulera til avgiftning og aktivera/regulera immunsystemet. Slik utviklast ein indre  homøostase, som gjer organismen i stand til å hela seg sjølv.
 
Godkjende terapiformer
Med denne godkjenninga vil fleire utøvarar som tidlegere falt utanfor våre godkjenningsreglar, kunne registrere seg i utøvarregisteret i Brønnøysund og ved det oppnå momsfritak. NNH har nå 17 terapiformer som gjev rett til registrering:
1. akupressur
2. akupunktur
3. allmenn naturterapi
4. biopati
5. fytoterapi
6. homøopati
7. kinesiologi
8. kopping
9. kraniosakralterapi
10. lymfedrenasje
11. naturmedisinsk aromaterapi
12. naturmedisinsk ernæringsterapi
13. naturmedisinsk muskelterapi
14. polaritetsterapi
15. refleksologi
16. soneterapi
17. øreakupunktur
 
Meir informasjon om dei ulike terapiformene finn du under Terapier på  NNH si nettside http://nnh.no/article.aspx?id=6


Vedlegg:
NT 01/2012 - Allmenn naturterapi - ny fagidentitet i NNH


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers